جلسه پارلمان عراق| توئیت الکاظمی درباره انتخاب اعضای کابینه | فارس