ترامپ مصوبه کنگره برای کاهش اختیارات جنگی با ایران را وتو کرد | فارس