تلاش سنا برای عبور از وتوی ترامپ علیه قطعنامه کاهش اختیارات جنگی با ایران | فارس