ادعای رییس ستاد ارتش آمریکا درباره فناوری موشکی به کار رفته در ماهواره نور | میزان