تعطیلی موقت سیستم حمل و نقل عمومی در ال‌سالوادور | ایسنا