ادامه روابط تجاری آمریکا و چین از نگاه ترامپ: شاید بشود، شاید نشود! | ایسنا