فیلم | نشت گاز سمی در کارخانه مواد شیمیایی جنوب هند 6 قربانی گرفت | فارس