شلیک بمب نوری در مرز اراضی اشغالی با لبنان | ایسنا