سازمان ملل از رای اعتماد پارلمان عراق به دولت الکاظمی استقبال کرد | ایسنا