معیار اصلی آمریکا در قبال کمک به ارتش لبنان از زبان سخنگوی پنتاگون | ایسنا