صائب عریقات: اتحادیه اروپا بر مخالفت با الحاق و شهرک‌سازی تاکید دارد | ایسنا