آمریکا به کشتن حداقل 132 غیرنظامی در سال 2019 اذعان کرد | فارس