یک مجروح در حادثه فرود اضطراری بالگرد نظامی هند | فارس