بایدن الحاق کرانه باختری و غور اردن را رد و راه حل ۲ کشوری را تایید کرد | ایسنا