وزارت خارجه ایران: آمریکا در جایگاه طرح موضوعات برجام نیست | فارس