فرانسه گردانی از مسیحیان ارمنی در شمال سوریه تشکیل داد | فارس