صادرات گاز کشورهای آسیای مرکزی به چین کاهش خواهد یافت | فارس