گوترش طرح الحاق کرانه باختری را پایان راه حل دو کشوری خواند | ایسنا