تاکید تاجیکستان و هند برتداوم اقدامات مشترک برای مقابله با کرونا | فارس