سران منطقه کردستان، تشکیل کابینه عراق را تبریک گفتند | فارس