رای اعتماد پارلمان عراق به کابینه الکاظمی؛ تصمیم گیری در مورد ۶ وزارتخانه در جلسات آتی | میزان