مرگ نخستین مهاجر در بازداشتگاه‌های آمریکا بر اثر کرونا | میزان