کرونا | لندن: تجهیزات پزشکی ارسالی ترکیه «غیرقابل استفاده» است | فارس