انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛ رقابت نزدیک بایدن و ترامپ در افکارعمومی | میزان