لندن: گان‌های سفارشی انگلیس از ترکیه غیرقابل استفاده‌اند | میزان